Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Călăraşi

Media 10:27 am - 21 septembrie, 2012 Comentariile sunt închise pentru Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Călăraşi

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – APIA Centrul Judeţean Călăraşi informează potenţialii beneficiari de pe raza judeţului Călăraşi că, până la 15 octombrie 2012 inclusiv, se pot depune cererile de solicitare a ajutorului specific pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică, sprijin acordat din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA).

Ajutorul se acordă pentru exploataţiile din producţia vegetală şi animalieră care sunt înregistrate în perioada de conversie (de trecere de la agricultura convenţională la agricultura ecologică).

Pot beneficia de ajutorul specific persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale sau familiale constituite conform O.U.G. nr. 44/2008 sau persoanele juridice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

– sunt înregistrate în fiecare an pentru care solicită ajutorul specific, în sistemul de agricultură ecologică, la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – MADR, prin direcţiile agricole de dezvoltare rurală judeţene – DADR;

– deţin un contract încheiat cu un organism de inspecţie şi certificare acreditat pe teritoriul Uniunii Europene /aprobat de către MADR;

deţin un document justificativ / certificat de conformitate / maşter certificat / certificat de confirmare a conversiei, în care se menţionează statutul exploataţiei în conversie (anul 1 / anul 2 / anul 3), cultura, suprafaţa, numărul de animale, numărul de familii de albine, emis de organismul de inspecţie şi certificare cu care a încheiat contractul;

– se menţin în sistemul de agricultură ecologică pe o perioadă de 5 ani;

– în cazul beneficiarilor din producţia vegetală, suprafaţa agricolă în folosinţă trebuie să fie de cel puţin 0.30 ha, ocupată cu culturi anuale, culturi perene sau păşuni şi fâneţe permanente.

Beneficiarii ajutorului specific pot depune o singură cerere de solicitare a ajutorului specific, fie pentru o exploataţie din producţia vegetală, fie numai pentru una din speciile din producţia animalieră sau numai pentru o exploataţie din apicultură.

În cazul în care beneficiarul exploatează mai multe terenuri aflate pe raza mai multor judeţe, cererea va fi depusă la centrul judeţean APIA pe raza căruia se află suprafaţa mai mare (pentru exploataţiile din domeniul vegetal); pentru exploataţiile din domeniul creşterii animalelor, beneficiarul va depune cererea la centrul judeţean APIA pe raza căruia se află înregistrat sediul social pentru persoane juridice/PFA/ÎÎ/ÎF, respectiv domiciliul pentru persoane fizice.

Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate prevăzute pentru acordarea ajutorului specific poate atrage, după caz, reducerea/excluderea de la plată, respectiv penalităţi/sancţiuni multianuale, în conformitate cu OMADR nr. 17/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Cuantumul plății anuale suplimentare/exploatație se calculează de către APIA, după finalizarea tuturor verificărilor, prin raportarea plafonului alocat pentru fiecare sector la numărul explotaţiilor eligibile, având în vedere plata anuală suplimentară maximă/exploatație pentru fiecare categorie de dimensiune a exploatației. În cazul în care plafonul solicitat depășește plafonul alocat pentru fiecare sector, plata anuală suplimentară maximă/expolatație se diminuează procentual cu aceeaşi valoare pentru toate categoriile de dimensiune a exploatației ale sectorului respectiv.

România beneficiază, pentru anul 2012, de suma totală de 4.098.000 euro, cu aproximativ 20% mai mult decât suma disponibilă pentru anul precedent.

Pentru mai multe informaţii poate fi consultată pagina oficială web a Agenţiei – http://www.apia.org.ro/buget_FEGA.htm, unde se află modelul de cerere şi instrucţiunile de completare, ghidul solicitantului şi toate formularele necesare.

Legislaţie

Legislaţie comunitară:

Regulamentul (CE) nr. 73/2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul Politicii Agricole Comune și de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Reg. (CE) nr. 1290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 și de abrogare a Reg. (CE) nr. 1782/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

Regulamentul (CE) nr. 1122/2009 de stabilire a normelor de aplicare a Reg. (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea, modularea  şi sistemul integrat de administrare şi control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevazute de regulamentul respectiv, precum şi de aplicare a Reg. (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol, cu modificările şi completările ulterioare.

Legislaţie naţională:

Hotărâre nr. 759 din 21 iulie 2010, privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică, cu modificările şi completările ulterioare;

OMADR nr. 17 din 20 ianuarie 2011, privind aprobarea reducerilor şi excluderilor aplicabile cererilor de plată a ajutorului specific pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică.

Responsabil Relaţii Publice şi Comunicare

Alina Elisabeta POPA

Comentariile sunt inchise.