INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative adoptate în şedinţa Guvernului României din 27 ianuarie, ora 10.30

Media 8:50 pm - 27 ianuarie, 2016 Comentariile sunt închise pentru INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative adoptate în şedinţa Guvernului României din 27 ianuarie, ora 10.30

I.         PROIECTE DE LEGE

1.    PROIECT DE LEGE pentru completarea art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române

 

II.      ORDONANȚE

1.    ORDONANȚĂ pentru modificarea Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice

2.    ORDONANȚĂ pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice

3.    ORDONANȚĂ pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice

4.    ORDONANȚĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr.184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

5.    ORDONANȚĂ privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a României în calitate de membru afiliat la Asociaţia Internaţională a Securităţii Sociale (ISSA) şi pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanţa Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte

6.    ORDONANȚĂ privind modificarea şi completartea Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiilor asociate acestora

7.    ORDONANȚĂ pentru modificarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere

8.    ORDONANȚĂ pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare şi eficientizare a activității unor structuri ale administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative

9.    ORDONANȚĂ pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România

10.ORDONANȚĂ privind modificarea şi completarea Legii nr.372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor

11.ORDONANȚĂ privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară

 

III.   HOTĂRÂRI

1.    HOTĂRÂRE  privind acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2016, prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice

2.    HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr.4 la Hotărârea Guvernului nr.86/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Reabilitarea a 10 poduri importante/strategice în zona Dobrogea''

3.    HOTĂRÂRE  privind transmiterea unei părţi din imobilul ''Palatul Parlamentului'', proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea Ministerului Fondurilor Europene, precum şi transmiterea, fără plată, a unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din patrimoniul Ministerului Justiţiei în patrimoniul Ministerului Fondurilor Europene

4.    HOTĂRÂRE privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar şi schimbării unităţii de administrare pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne

5.    HOTĂRÂRE privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării şi schimbării unităţii de administrare pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne-U.M 0701-Cluj-Napoca

6.    HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne

7.    HOTĂRÂRE privind actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru unele imobile aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin structurile teritoriale ale Jandarmeriei Române

8.    HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

9.    HOTĂRÂRE privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ''Cpt.Dumitru Croitoru'' al judeţului Sibiu, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, şi pentru actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

10.HOTĂRÂRE pentru modificarea art.3 la Hotărârea Guvernului nr. 729/2015 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Secţiunea 1C, subsecţiunea Ogra-Târgu Mureş pe teritoriul localităţilor Cristeşti, Gheorghe Doja, Ogra, Sânpaul, Ungheni şi Târgu Mureş din judeţul Mureş" din cadrul obiectivului de investiţii "Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea"

11.HOTĂRÂRE privind Planul de activități pentru realizarea și actualizarea infrastructurii naționale pentru informații spațiale în România

 

IV.    MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Estimările pentru anii 2016 şi 2017 cu privire la contribuţia UE din fondurile structurale şi de coeziune, fondul european de pescuit şi instrumentul de asistenţă pentru pre-aderare, precum şi din fondurile europene structurale şi de investiţii

2.    MEMORANDUM cu tema: Prognozele cererilor de plată pe care România le va transmite la CE în anii 2016 şi 2017 pentru programele de Cooperare Teritorială Europeană cu privire la contribu ţia UE din Fondul de Dezvoltare Regională, precum şi din instrumentul de asistenţă pentru pre-aderare IPA II pentru perioada de programare 2014-2020

3.    MEMORANDUM cu tema: Finalizarea negocierilor şi semnarea Memorandumului de Înţelegere între Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind Sprijinul pentru Implementarea Proiectelor Finanţate din Instrumentele Structurale ale Uniunii Europene

4.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea schemelor de ajutor de stat pentru susţinerea producţiei de filme destinate în special difuzării în sălile de cinematograf şi pentru organizarea de festivaluri de film în România în aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.328/2006, cu modificările şi completările ulterioare

5.    MEMORANDUM cu tema: Nota mandat privind negocierea Acordului de împrumut (finanţare adiţională) dintre România şi Banca Interna ţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în valoare de 48 milioane EUR, pentru sprijinirea Proiectului privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi

6.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea calendarului de activități ce vor fi desfășurate pentru operaționalizarea sistemului integrat de management SMIS 2014+/MySMIS 2014 pentru gestionarea fondurilor europene.

 

V.       NOTE

1.    NOTĂ privind reducerea sarcinilor administrative și debnirocratizarea pentru mediul de afaceri

 

VI.    INFORMĂRI

1.    INFORMARE referitoare la rezultatele aplicării cardului naţional de asigurări sociale de sănătate, comparativ cu anii precedenţi

 

VII. PUNCTE DE VEDERE

1.    PUNCTE DE VEDERE asupra unor proiecte de legi iniţiate de guvernele anterioare aflate în procedură parlamentară la data de 18 noiembrie 2015, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituţiile iniţiatoare

2.    PUNCTELE DE VEDERE ale  Guvernului referitoare la 16 propuneri legislative parlamentare.

Biroul de presă

Comentariile sunt inchise.