INFORMARE DE PRESĂ – APIA

Media 5:45 pm - 2 septembrie, 2015 Comentariile sunt închise pentru INFORMARE DE PRESĂ – APIA

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) Centrul Județean Călărași reaminteşte fermierilor beneficiari ai schemelor de plăţi directe, începând cu anul 2015, este implementată cerinţa legală în materie de gestionare (SMR) 10, în conformitate cu art. 93, alin. 1 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 şi cu Anexa II la prezentul regulament, fiind inclusă în domeniul Sănătate publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor”.

Acordarea schemelor de plăţi directe şi a ajutoarelor naţionale tranzitorii din cadrul Pilonului I al Politicii Agricole Comune şi a anumitor plăţi din cadrul măsurilor de dezvoltare rurală (Pilonul al II-lea) se face doar către agricultorii care respectă normele obligatorii în domeniul mediului, schimbări climatice, bunele condiţii agricole ale terenurilor, al sănătăţii publice, a animalelor şi a plantelor, precum şi al bunăstării animalelor.

Agricultorii care, prin activitatea lor, depozitează, manipulează şi utilizează produse de protecţie a plantelor trebuie să respecte inclusiv SMR 10 – Introducerea pe piaţă a produselor de protecţie a plantelor, astfel:

1. Să utilizeze numai produse de protecţie a plantelor omologate de Comisia Naţională de Omologare a Produselor de Protecţie a Plantelor, care se regăsesc în baza de date PEST-EXPERT.

Referinţe:          – http://www.madr.ro/ro/

                        – Fitosanitar: http://www.madr.ro/fitosanitar.html

https://aloe.anfdf.ro/

                        – “Continue to this website (not recommended).

                                    – utilizator: guest ;

                                          parola: guest .
Căutare (se completează căsuţele cu datele care interesează: data, anul, produsul).

2. Să utilizeze produsele de protecţie a plantelor doar în scopul pentru care acestea au fost omologate şi numai în conformitate cu instrucţiunile de utilizare.

3. Produsele de protecţie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) şi toxice (T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care deţin autorizaţie pentru utilizarea acestor produse, emisă de unitatea fitosanitară din raza teritorială în care îşi desfăşoară activitatea.

4. Să nu aplice tratamente cu produse de protecţie a plantelor în zonele de protecţie a resurselor de apă, în zonele de protecţie sanitară şi ecologică, precum şi în alte zone protejate stabilite în condiţiile legii.

5. Să respecte condiţiile de depozitare, manipulare şi utilizare a produselor de protecţie a plantelor în exploataţiile agricole, aşa cum sunt prevăzute la capitolul VI, pct. 6.3 – 6.6 din Codul de bune practici în fermă, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 1234/2006.

6. Să păstreze o perioadă de cel puţin 3 ani documentele de evidenţă contabilă a produselor de protecţie a plantelor depozitate şi utilizate în exploataţie, precum şi Registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor.

Fermierul va ţine evidenţa la zi, după efectuarea fiecărui tratament, prin completarea şi ţinerea la zi a unui registru, după modelul de mai jos:

 

 

Nume şi prenume fermier/societate comercială…………………..

Domiciliu fermier/sediul social al societăţii ………………….

(Comuna, judeţul)  

Ferma (nume/număr, adresa)………………………………………. 

 

REGISTRU

de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor

Data efectuării tratament zi, lună, an

Cultura

Nr.        parcelă

Tratamentul efectuat

Numele, pre-numele pers.

responsabile  de efectuarea tratamentului, semnătura

Data

începe-

rii recol-

tării pro-

dusului

agricol

Nr. si data

document prin care s-a dat  în consum populaţiei

Agentul de dăunare:

boli/

dăunători/

buruieni

Denu-

mire

PPP

folosit

Doza

omolo-gată/doza folosită

Suprafaţa (ha)

Canti-

tăţi

utilizate

(kg, l)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Conform Reg. (CE) nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menţionează câte pagini conţine registrul, purtând semnătura (şi ştampila, după caz) fermierului sau a administratorului societăţii.

Nerespectarea de către fermieri a normelor de ecocondiţionalitate conduce la aplicarea sancţiunilor administrative, prin reducerea cuantumului total al plăţilor sau excluderea de la întreaga sumă a schemelor de plăţi directe, ajutoarelor naţionale tranzitorii, care au fost acordate sau urmează a fi acordate beneficiarului respectiv în legătură cu cererile de ajutor pe care acesta le-a transmis sau urmează să le transmită în cursul anului calendaristic în care a avut loc constatarea din una sau mai multe scheme de sprijin şi se poate aplica pentru unul sau mai mulţi ani calendaristici, cu excepția cazurilor de forţă majoră sau circumstanţe excepţionale care au împiedicat respectarea acestor norme (conform Regulamentului (UE) nr. 1306/2013, cu modificările şi completările ulterioare – Art. 99, respectiv Ordinului MADR nr. 1828/2015 privind aprobarea sistemului de sancţiuni pentru măsurile 10 “Plăţi pentru agromediu şi climă”, 11 “Agricultură ecologică” şi 13 “Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice” prevăzute în PNDR 2014-2020 şi pentru măsura 214 “Plăţi de agromediu” prevăzută în PNDR 2007-2013, precum şi pentru aprobarea sistemului de sancţiuni pentru ecocondiţionalitate aplicabil acestora şi schemelor de sprijin pe suprafaţă.

Nu se aplică sancţiuni administrative pentru nerespectarea normelor de ecocondiţionalitate beneficiarilor care participă la schema simplificată pentru micii fermieri.

Detalii puteţi găsi la adresa:

http://www.apia.org.ro/ro/materiale-de-informare/materiale-de-informare-anul-2015

 

DIRECTOR EXECUTIV

Eugen MOGOŞ

Comentariile sunt inchise.