PROIECT DE HOTĂRÂRE

Media 9:35 am - 7 august, 2015 Comentariile sunt închise pentru PROIECT DE HOTĂRÂRE

Un proiect de hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții «Locuințe pentru tineri destinate închirierii cu un număr de 30 unități locative situat în str. Mușețelului, nr. 23 municipiul Călăraşi, județul Călărași a fost aprobat in unanimitate in sedinta extraordinara a Consiliului Local Calarasi din data de 4 august a.c..

Mai jos proiectul:

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții «Locuințe pentru tineri destinate închirierii cu un număr de 30 unități locative situat în str. Mușețelului, nr. 23 municipiul Călăraşi, județul Călărași»

 

       Consiliul local Călăraşi, judeţul Călăraşi;

       Având în vedere:

– raportul nr. 3144/03.08.2015 al Serviciului  Public Centrale Termice și Administrare Fond Locativ, prin care se propune aprobarea documentaţiei tehnico – economice faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții «Locuințe pentru tineri destinate închirierii cu un număr de 30 unități locative din str. Mușețelului, nr. 23 din municipiul Călăraşi»; 

– expunerea de motive a Primarului municipiului Călăraşi nr. 34659/04.08.2015;

– prevederile Legii nr. 273/2006 – lege privind finanţele publice locale;

-prevederile Hotărârii de Guvern nr. 28/09.01.2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de interventii;

– prevederile Ordinului nr. 863/02.07.2008 pentru aprobarea “Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea de Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii”;

– prevederile art. 36, alin. 4, lit. d și art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

         În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

                                                      HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă documentaţia tehnico – economică faza Studiu de fezabilitate și indicatorii   tehnico – economici pentru obiectivul de investiții «Locuințe pentru tineri destinate închirierii cu un număr de 30 unități locative situat în str. Mușețelului, nr. 23 municipiul Călăraşi, județul Călărași», conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiței prezentați în soluția 2 din studiul de fezabilitate cu centrale termice pe scara și panouri solare, indicatori aprobați de CTE-ANL cu documentul de avizare nr. 300/28.07.2015.

Valoare totală investiție inclusiv TVA= 7.659.497 lei

     Din care

C+M inclusiv TVA= 5.973.499 lei

 

I.Bloc două tronsoane-30 ap. finanțate de ANL

Valoare totală investiție inclusiv TVA= 7.214.853 lei

     Din care

C+M inclusiv TVA= 5.654.561 lei

 

II. Utilități-finanțate de Consiliul Local Călărași

Valoare totală investiție inclusiv TVA= 444.644 lei

     Din care

C+M inclusiv TVA= 318.938 lei

 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul municipiului Călăraşi prin Aparatul de specialitate – Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi Serviciul Public Centrale Termice și Administrare Fond Locativ.

    Secretarul municipiului Călăraşi va asigura comunicarea prezentei celor interesaţi.

 

 

 

 

 

 

INIŢIATOR,

PRIMAR,

Daniel Ştefan Drăgulin

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       Vizat,

                                                                                                           Secretarul municipiului

                                                                                                           SÂRBU  MĂRGĂRIT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CĂLĂRAŞI

SERVICIUL PUBLIC

„CENTRALE TERMICE ŞI ADMINISTRARE FOND LOCATIV”

adresa: str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, bloc A24, tronson 4, parter

telefon/fax: 0242 314186

 

 

        APROBAT

          PRIMAR

Dragulin Stefan Daniel

 

REFERAT

      Prin adresa nr. 10775/09.06.2015, inregistrata la Primaria mun. Calarasi cu nr.25993/11.06.2015, Agentia Nationala pentru Locuinte ne solicita transmiterea studiului de fezabilitate,intocmit conform HRG 28/2008, Legii Locuintei nr.114/1996, aferent investitiei “ Locuinte pentru tineri destinate inchirieii str. Musetelului nr.23, municipiul Calarasi, Judetul Calarasi cu un nr. de 30 unitati locative”.

 

                 Principalii indicatori tehnico – economici ai investitiei prezentati in solutia  2 din  studiul de fezabilitate cu centrale termice pe scara si panouri solare ,indicatori aprobati de CTE -ANL  cu documentrul de avizare nr. 300/28.07.2015.

.

         Valoare totala investitie  inclusiv TVA = 7.659.497 lei

                  Din care

          C+M inclusiv TVA                 = 5.973.499 lei

I . Bloc doua tronsoane – 30 ap. finantate de ANL

         Valoare totala inclusiv TVA    = 7.214.853 lei

                 din care

        C+M inclusiv TVA                   = 5.654.561 lei

II  Utilitati – finantate de Consiliul Local Calarasi

          Valoare totala inclusiv TVA   = 444.644 lei

               din care

        C+M inclusiv TVA                   = 318.938 lei

 

          Conform prevederilor art.45(2) si art.36, alin.4, lit.d din Legea 215/2001-Legea administratiei publice locale republicata si modificata,propunem spre analiza si aprobare proiectul de hotarare in forma prezentata.

         

          Documentatia obiectivului de investitii “Locuinte pentru tineri destinate inchirieii str. Musetelului nr.23, municipiul Calarasi, Judetul Calarasi cu un nr. de 30 unitati locative” a fost intocmita de SC ARHITECT STUDIO CN SRL Bucuresti.

      

 

 

 

            Director,                                                            Birou tehnic,

     ing. Gheorghe Ciocîrlan                                        sing. Rotaru Elisabeta

 

 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE

 

 

privind aprobarea proiectului in faza SF ( studiu de fezabilitate) si a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitiiLocuinte pentru tineri destinate inchirieii str. Musetelului nr.23, municipiul Calarasi, Judetul Calarasi cu un nr. de 30 unitati locative”.

 

          In prezent, la serviciul Fond Locativ din cadrul Primariei municipiului Calarasi sunt inregistrate 1005 cereri pentru repartizarea unei locuinte destinata inchirieii, in regim ANL.

Solicitantii sunt tineri cu varste cuprinse intre 18 si 35 de ani care isi desfasoara activitatea in municipiul Calarasi, cu studii medii si studii superioare (profesori, medici). In functie de nivelul studiilor acestia se diferentiaza dupa cum urmeaza:

  • 340 solicitanti cu studii medii;
  • 665 solicitanti cu studii superioare.

Din totalul de 665 de solicitanti cu studii superioare, 20 profeseaza in domeniul medicinei si 30 profeseaza in invatamant.

Avand in vedere ca aceasta investitie este strict necesara si oportuna ,va rugam sa aprobati proiectul anexat.

 

 

PRIMAR ,

Dragulin Stefan Daniel

 

Comentariile sunt inchise.