În atenţia agenţilor economici din judeţulCalarasi – SOMAJ TEHNIC

Media 4:06 pm - 26 martie, 2020 0

Angajatorul, și nu angajații, va face toatedemersurile privind șomajul tehnic, conform Codului Muncii și se va adresaAJOFM Calarasi pentru a primi fondurilenecesare plății indemnizațiilor de șomajtehnic destinate angajaților.

Etapele pe care angajatorii le vor parcurgeîn acest sens, sunt:

Etapa 1 – suspendarea contractelorindividuale de munca ale salariaților, înconformitate cu dispozițiile art. 52, alin.(1), lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codulmuncii şi operarea acestora in REVISAL;

Etapa 2 – obținerea Certificatului de situațiide urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri;

Etapa 3 – solicitarea indemnizației pentrusomaj tehnic, prin depunerea la AJOFM Calarasi a documentelor sus-menţionate, la adresa de email calarasi@anofm.gov.ro.

Corespondenţa nivelurilor de calificare, învederea completării listei cu persoanelecare intră în șomaj (Anexa 3 din OUG nr. 30/2020), este:

ISCED 0 – Educaţia timpurie ISCED 3 – Învăţământ liceal ISCED 6 – Licenţă sau nivelechivalent

ISCED 1 – Învăţământ primar ISCED 4 – Învăţământ postliceal ISCED 7 – Master

ISCED 2 – Învăţământ gimnazial ISCED 5 – Învăţământ superior ISCED 8 – Doctorat

Documentele se depun începând cu data de 01 Aprilie 2020 pentru perioada 16 – 31 Martie 2020 și cu 01 Mai 2020 pentruperioada 01-15 Aprilie 2020. Indemnizațiase solicită lunar, doar pentru perioadasuspendării contractului de muncă ulterior datei de 16.03.2020 (angajatori cu certificat de situație de urgență TIP1 – Albastru), respectiv ulterior datei de 21.03.2020 (angajatori cu certificat de situație de urgență TIP2 – Galben). Plata aferentă indemnizațiilor, pentru șomajultehnic al angajaților, se face în contulangajatorului, în cel mult 30 de zile de la data solicitării.

Reamintim , prin adoptarea OUG 30/2020, șomajul tehnic este în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat,  dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilorsociale de stat, se  suportă din bugetulasigurărilor sociale și se acordă salariațilorangajatorului care se află în una din situațile:

A întrerup activitatea total sau parţial, caurmare a deciziei autorităților și pot beneficia de șomaj tehnic pentru toțiangajații, în urma depunerii prin email la AJOFM Calarasi a următoarelor documente:

certificatul de situație de urgență TIP 1-Albastru, eliberat on line de MinisterulEconomiei, Energiei și Mediului de afaceri;

cererea angajatorului tipizatăAnexa 1 din OUG nr. 30/2020,

lista persoanelor care intră în șomaj tehnicAnexa 3 din OUG nr. 30/2020.

B reduc activitatea din incapacitate de plată a tuturor salariilor, în urma scăderiiîncasărilor cu 25% față de media primelordouă luni ale anului și pot beneficia de șomaj tehnic pentru cel mult 75% din numărul salariaților, pentru care vordepune prin email la AJOFM Călărașiurmătoarele documente:

certificatul de situație de urgență TIP 2-Galben, eliberat on line de MinisterulEconomiei, Energiei și Mediului de Afaceri,

cererea angajatorului tipizatăAnexa 2 din OUG nr. 30/2020,

lista persoanelor care intră în șomaj tehnicAnexa 3 din OUG nr. 30/2020.

Relaţii suplimentare referitoare la şomajultehnic, se pot obţine la  telefoanele0242/315.798 – ALOFM Călărași și0242/515.150 – ALOFM Oltenița, precum șio adresa de e-mail: calarasi@anofm.gov.ro.

Compartimentul  Comunicare, SecretariatulConsiliului Consultativ și EURES

Lasă răspuns »