Dispozitia privind sedinta ordinara a Consiliului Local Calarasi din data de 30.07.2013

Media 10:50 pm - 26 iulie, 2013 Comentariile sunt închise pentru Dispozitia privind sedinta ordinara a Consiliului Local Calarasi din data de 30.07.2013

DISPOZIȚIE

privind convocarea Consiliului Local în

ședință ordinară

 

  Primarul Municipiului Călărași,

              În temeiul art. 39 alin.1 și art. 68 alin. 1 din Legea 215/2001, privind administrația          publică locală, republicată:

 

 

DISPUNE:

            Articol unic: Consiliul Local al municipiului Călărași se convoacă în ședința ordinară, marți, 30.07.2013, ora 16.00, în sala de ședințe a Consiliului Județean Călărași, cu următoarea ordine de zi:

1.              Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ în scopul lotizării în vederea construirii de locuințe , tarlaua 69, parcela 1, teren situat în extravilanul municipiului Călărași.

2.              Proiect de hotărâre privind organizarea și sărbătorirea evenimentului ,,NUNTA DE AUR” ediția 2013 pentru cuplurile care au împlinit/împlinesc 50 de ani de căsătorie în anul 2013.

3.              Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții al Direcției de Asistență Socială.

4.              Proiect de hotărâre privind aprobarea ,,REGULAMENTULUI SERVICIILOR DE TRANSPORT ÎN REGIM DE TAXI, ÎN REGIM DE ÎNCHIRIERE ȘI SERVICIULUI DE ÎNCHIRIERE MAȘINI.

5.              Proiect de hotărâre pentru aprobarea modelului de contract – cadru și modelul de Caiet de sarcini ce face parte integrantă din contract, pentru acordarea în gestiune delegată a serviciului de transport de bunuri sau mărfuri în regim de taxi.

6.              Proiect de hotărâre pentru aprobarea modelului de contract – cadru și modelul de Caiet de sarcini – cadru pentru acordarea în gestiune delegată a serviciului de transport public de persoane în regim de închiriere.

7.              Proiect de hotărâre pentru aprobarea modelului de contract – cadru și modelul de Caiet de sarcini – cadru pentru acordarea în gestiune delegată a serviciului de transport persoane în regim de taxi.

8.              Proiect de hotărâre privind aprobarea modalității de atribuire a Serviciului de Transport Public Local de călători în municipiul Călărași.

9.              Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației de delegare, prin concesiune, a gestiunii serviciului de transport public local de călători în municipiul Călărași.

10.          Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii municipiului Călărași cu asociația ,,Club Rotary Călărași în vederea realizării acțiunii ,,Gândește verde în municipiul Călărași.

11.          Proiect de hotărâre privind corectarea suprafeței de teren înscrisă la poziția nr. 70 din Anexa 1 la HCL nr. 72/21.04.2011 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Călărași la data de 31.12.2010.

12.          Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 207/21.12.2010 privind aprobarea Registrului Local al Spațiilor Verzi din cadrul municipiului Călărași.

13.          Proiect de hotărâre privind concesionarea cu licitație publică a suprafeței de 2500 mp, teren proprietate privată a municipiului Călărași, situat în strada Cornișei, în zona Grădinii ZOO, în vederea realizării unui complex de agrement.

14.          Proiect de hotărâre privind concesionarea cu licitație publică a suprafeței de 2000 mp, teren proprietate privată a municipiului Călărași, situat în intravilanul municipiului Călărași, zona Grădinii ZOO, adiacent Parcului Dendrologic, în vederea amplasării unei construcții în care se vor desfășura activități sportive.

15.          Proiect de hotărâre privind concesionarea cu licitație publică a suprafeței de 2000 mp, teren proprietate privată a municipiului Călărași, situat în intravilanul municipiului Călărași, zona Grădinii ZOO, adiacent Parcului Dendrologic, în vederea construirii unui centru sportiv de sănătate.

16.          Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind ocuparea temporară a domeniului public și privat în municipiul Călărași, desfășurarea comerțului stradal și modalitatea de încasare a taxelor aferente ocupării.

17.          Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui imobil – teren aparținând domeniului privat al municipiului Călărași, Bisericii Sf. Mc. Dasie Călărași.

18.          Proiect de hotărâre privind concesionarea cu licitație publică a suprafeței de 200 mp, teren proprietate privată a municipiului Călărași, situat în strada Aleea Centralei, nr. 6, în vederea construirii unui spațiu comercial cu activitate prestări servicii.

19.          Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Intern și Codului de conduită al funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Călărași.

20.          Proiect de hotărâre privind organizarea și desfășurarea ZILEI MARINEI în municipiul Călărași în data de 15 August 2013.

21.          Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui imobil – teren aparținând domeniului privat al municipiului Călărași, EPISCOPIEI SLOBOZIEI ȘI CĂLĂRAȘIULUI.

22.          Proiect de hotărâre privind concesionarea cu licitație publică a două suprafețe de teren, proprietate privată a municipiului Călărași, situate în intravilanul municipiului Călărași, în vederea amenajării unor stații GPL auto.

23.          Proiect de hotărâre privind concesionarea cu licitație publică a unor suprafețe de teren de 450 mp, aparținând domeniului privat al municipiului Călărași, în vederea construirii de locuințe.

24.          Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitație publică a terenului în suprafață de 17,5 mp., situat în Călărași, str. Bărăganului, lângă DGASPC Călărași, pentru extinderea construcției pe terenul alăturat.

25.          Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Local de Urbanism referitor la măsuri pentru creșterea calității arhitectural – ambientale a clădirilor în municipiul Călărași.

26.          Proiect de hotărâre pentru corectarea poziției nr. 1 din Anexa nr. 1 la H.C.L nr. 91/20.06.2013 – privind constatarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Călărași a unor imobile – terenuri, situate în municipiul Călărași, județul Călărași.

27.          Proiect de hotărâre privind constatarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Călărași a unui imobil – teren, situat în municipiul Călărași, județul Călărași.

28.           Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitație publică a terenului în suprafață de 40,37 mp, situat în Călărași, str. Prelungirea București, nr. 7A, pentru extinderea pe terenul alăturat.

29.           Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Călărași a unui imobil – teren, situat în municipiul Călărași, la intersecția str. Luceafărul cu str. Zăvoiului.

30.           Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitație publică a terenului în suprafață de 30 mp, situat în municipiul Călărași, la intersecția str. Zăvoiului cu str. Luceafărului, pentru extinderea construcției pe terenul alăturat.

31.           Proiect de hotărâre privind concesionarea cu licitație publică a suprafeței de 30820 mp, teren proprietatea municipiului Călărași, situat în zona Lacului Jirlău.

32.           Proiect de hotărâre privind concesionarea cu licitație publică a suprafeței de 689 mp, teren proprietatea municipiului Călărași, având număr cadastral 24785, situat în strada București, nr. 356 bis.

33.           Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Călărași.

34.           Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 16/28.02.2013 privind aprobarea rețelei școlare a municipiului Călărași pentru anul școlar 2013 -2014.

35.           Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a cumpărării unei suprafețe de teren pentru înființarea unui cimitir în municipiul Călărași.

36.           Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Complexului Agrement Dumbrava.

37.           Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Administrației Cimitirelor.

38.           Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public Pavaje Spații Verzi.

39.           Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public Piețe Oboare.

40.           Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public Centrale Termice și Administrare Fond Locativ.

41.           Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public  pentru Gestionarea Câinilor Fără Stăpân Călărași.

42.           Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului de principiu pentru darea în folosință gratuită a 4 (patru) terenuri situate în incinta Complexului Tineretului către Asociația Fotbal Club – Dunărea 2005 Călărași.

43.           Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului de principiu referitor la concesionarea terenului în suprafață de 3170 mp, proprietatea municipiului Călărași, situat în strada Dobrogei – Piața Centrală, în vederea dezvoltării unui complex comercial de tip supermarket.

44.           Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,Construire Locuințe P+1 cuplate în calcan și anexă parter, situat în Călărași, strada Sulfinei, nr. 123.

45.           Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului de principiu referitor la vânzarea prin licitație publică a unui imobil – teren, proprietatea privată a municipiului Călărași, situat în strada Varianta Nord, nr. 3. Tarla 88, înscris în cartea funciară nr. 24925, având suprafața de 1178 mp.

46.           Proiect de hotărâre privind aprobarea investițiilor pe anul 2013 ale S.C. ECOAQUA S.A. Sucursala Călărași, investiții care se vor finanța din cota de dezvoltare rezultată din tarifele de apă și canalizare.

 

 

                                                         Primar,

Daniel Ștefan Drăgulin

 

 

 

Nr. 840                                                                                                   Vizat pentru legalitate,

Emisă la Călărași                                                                                 Secretarul municipiului,

Astăzi, 18.07.2013                                                                                     Cs. jr. Sârbu Mărgărit

Comentariile sunt inchise.