COMUNICAT DE PRESĂ

Media 6:07 pm - 2 februarie, 2016 Comentariile sunt închise pentru COMUNICAT DE PRESĂ

AgenÃ�£ia de PlÃ��Ã�£i Ã��i IntervenÃ�£ie pentru AgriculturÃ�� (APIA) Centrul JudeÃ��ean CÃ��lÃ��raÃ��i informeazÃ�� beneficiarii mÃ��surilor compensatorii de dezvoltare ruralÃ�� aplicabile pe terenuri agricole – Campania 2015, cÃ�� elibereazÃ�� adeverinÃ�£e pentru cei care intenÃ�£ioneazÃ�� sa acceseze credite pentru finanÃ�£area activitÃ��Ã�£ilor curente, de la bÃ��ncile care au încheiat convenÃ�£ii cu AgenÃ�£ia.

Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA (FGCR) Ã��i Fondul NaÃ�£ional de Garantare a Creditului pentru Ã�ntreprinderi Mici Ã��i Mijlocii IFN -  SA (FNGCIMM) garanteazÃ�� creditele acordate de bÃ��nci fermierilor.

Toate convenÃ�£iile încheiate între APIA – Banca Ã��i FGCR/FNGCIMM vor fi postate pe site-ul instituÃ��iei la adresa: www.apia.org.ro.

Potrivit conven�£iilor, la solicitarea scris�� a fermierului, APIA elibereaz�� o adeverin�£�� prin care confirm�� c�� acesta a depus cererea unic�� de plat�� pentru anul 2015 ��i a solicitat sprijin pentru m��surile de dezvoltare rural��. De asemenea, prin adeverin���� se confirm��, la data emiterii acesteia, suprafa��a determinat�� pentru plat�� pentru m��surile de dezvoltare rural��, c�� beneficiarul nu face obiectul excluderilor de la plat�� pentru schema de plat�� unic�� pe suprafa���� ��i c�� îndepline��te condi��iile generale pentru acordarea sumelor cuvenite, în conformitate cu legisla��ia în vigoare.

Valoarea creditului va fi în cuantum de pân�� la 80% din valoarea sumei calculate conform adeverin��ei eliberate de APIA.

Banca Creditoare acord�� beneficiarilor, conform reglement��rilor sale interne, credite/facilit����i de finan��are în lei, pentru finan��area capitalului de lucru pentru desf����urarea activit���£ilor curente în procentul stabilit prin regulile proprii din suma prev��zut�� în adeverin�£a eliberat�� de APIA.

Fermierii care au accesat credite în baza adeverin�£elor emise de APIA pentru schemele de sprijin pe suprafa�£�� pentru anul 2015 vor putea accesa credite pentru dezvoltare rurala de la aceea��i banc�� de la care au ob�£inut creditul anterior.

�n conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii ��i dezvolt��rii rurale nr. 703/ 23.07.2013 privind aprobarea condi�£iilor în care se vor încheia Conven�£iile dintre institu�£iile financiare bancare ��i nebancare ��i Agen�£ia de Pl���£i ��i Interven�£ie pentru Agricultur��, în vederea finan�£��rii de c��tre acestea a activit���£ilor curente ale beneficiarilor pl���£ilor derulate prin Agen�£ia de Pl���£i ��i Interven�£ie pentru Agricultur��, Banca trebuie sa respecte nivelurile costurilor aferente acord��rii creditelor pentru beneficiarii pl���£ilor directe, astfel încât dobânda final�� aplicat�� beneficiarului nu poate dep����i ROBOR 6M + 4%, iar comisioanele aferente creditului s�� fie în limita de 1%.

DIRECTOR EXECUTIV

Eugen MOGO��

Comentariile sunt inchise.