APIA – Comunicat de presa

Media 3:37 pm - 27 august, 2013 Comentariile sunt închise pentru APIA – Comunicat de presa

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) Centrul Județean Călărași reamintește că pentru a intra în posesia rentei viagere cuvenite pentru anul 2012, rentierii trebuie să se prezinte la centrele județene ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, în perioada 01 martie – 30 august 2013 pentru vizarea carnetelor de rentier agricol.
Rentierii agricoli cu domiciliul în Călărași se pot prezenta la sediul APIA Centrul Județean Călărași din str. Prel. București, nr.26, bl. D3, loc. Călărași, jud. Călărași.
Pentru vizarea carnetului, rentierul agricol se poate prezenta personal sau prin mandatar /curator/tutore, în baza unei procuri autentice/curatelă/hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă.

De asemenea, rentierul agricol trebuie să prezinte următoarele documente:
– carnetul de rentier agricol;
– contractul de arendare;
– actul de identitate în original;
– document coordonate bancare (opțional);
– decizia de la comisia de expertiză medicală actualizată, pentru gradele de invaliditate I și II (dacă decizia nu prevede că dosarul este nerevizuibil), în original și în copie.
Renta viageră agricolă încetează la data decesului rentierului. În cazul decesului rentierului, renta datorată acestuia în anul respectiv poate fi încasată de moștenitorii săi, doar dacă, în perioada de vizare, moștenitorii vor depune la oricare centru județean al APIA, respectiv al municipiului București, carnetul de rentier al defunctului (se depune obligatoriu), certificatul de deces (original și copie), actul de succesiune (certificat de moștenitor, certificat de legatar, hotărâre judecătorească de succesiune investită cu formula ,,definitivă și irevocabilă”, certificat de calitate de moștenitor) (original și copie), B.I/C.I. a moștenitorului (original și copie), împuternicire/declarație notarială din care să reiasă acordul celorlalți moștenitori privind solicitarea și încasarea rentei viagere agricole datorată rentierului (original).
Legislație:
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2010 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia cu modificările ulterioare;
Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, cu modificările și completările ulterioare;
OMADR/OMF nr. 1272/26503/2005 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Titlului XI „Renta viageră agricolă” Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, cu modificările și completările ulterioare.
DIRECTOR EXECUTIV
Marinela DINULESCU
Responsabil Relații Publice și Comunicare
Alina Elisabeta POPA

Comentariile sunt inchise.