APIA Calarasi – Comunicat de presa

Media 10:55 pm - 16 septembrie, 2013 Comentariile sunt închise pentru APIA Calarasi – Comunicat de presa

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agircultură (APIA) Centrul Județean Călărași informează potențialii beneficiari că, în perioada 17 septembrie – 28 octombrie 2013, primește cererile de solicitare a plăților naționale directe complementare în sectorul zootehnic la specia bovine, astfel:

a) schemă decuplată de producție în sectorul lapte;
b) schemă decuplată de producție în sectorul carne.
Pot beneficia de aceste scheme de plată, o singură dată pe an, producătorii agricoli, persoane fizice sau juridice, care dețin, cresc și exploatează animale de producție, identificate și înregistrate în sistemul național (art.9 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.125/2006).
Solicitanții trebuie să depună o cerere de solicitare a primei aferentă fiecărei exploatații cu cod ANSVSA la centrul local/județean al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, respectiv al municipiului București, unde este înregistrată exploatația însoțită de următoarele documente:
a) copie de pe buletinul de identitate/cartea de identitate/codul unic de înregistrare/ certificatul de înregistrare;
b) copie de pe pașaportul fiecărui animal pentru care se solicită primă/copie de pe documentele care atestă ieșirile din efectiv, după caz, pentru schema decuplată de producție în sectorul carne;
c) copie de pe dovada de înregistrare a beneficiarilor în sistemul de administrare a cotelor de lapte precum și a cantităților de lapte livrate și/sau vândute direct în anul de cotă 2012 – 2013, în cazul solicitării primei în cadrul schemei decuplate de producție în sectorul lapte.
Depunerea cererilor se poate face individual sau prin reprezentant legal în baza documentelor notariale.
Prima pentru schema decuplată de producție în sectorul lapte se acordă producãtorilor agricoli care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
a) exploatația de bovine să fie înregistratã în Registrul național al exploatațiilor la data solicitãrii primei;
b) solicitantul să fie înregistrat în sistemul de administrare a cotei de lapte în anul de cotă 2012 – 2013;
c) solicitantul să fi livrat și/sau vândut direct o cantitate de minim 3 tone lapte în anul de cotă 2012 – 2013.
Prima pentru această schemă se acordă pe tona de lapte produs și înregistrat la livrari și/sau vânzări directe în Sistemul de administrare a cotelor de lapte în anul de cotă 2012 – 2013.
Prima pentru schema decuplată de producție în sectorul carne se acordă producãtorilor agricoli care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
a) dețin un efectiv minim de 3 capete bovine cu vârsta de minim 16 luni, la data de referință de 31 ianuarie 2013;
b) exploatația de bovine este înregistrată în Registrul național al exploatațiilor la data de referință 31.01.2013 și la data solicitării primei.
Prima pentru această schemă se acordă pentru un efectiv de minim 3 capete bovine cu vârsta de minim 16 luni, la care se poate adăuga și tineret bovin mascul și/sau femel cu vârsta de minimum 7 luni, existent în exploatație la data de referință.
Producătorii agricoli care solicită schemele de plăți menționate, vor depune la centrul local/județean al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, respectiv al municipiului București, unde au înregistrată exploatația, odată cu cererea de solicitare a primelor sau în termen de 30 de zile calendaristice de la data limită de depunere a cererilor, următoarele documente:
a) adeverință emisă, prin proceduri SNIIA, de către medicul veterinar cu drept de liberă practică împuternicit, care atestă că bovinele existente în exploatație la data depunerii cererii sunt cuprinse în Programul acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor și caprinelor, iar acțiunile prevăzute sunt efectuate la zi;
b) adeverință prin care se recunoaște statutul de crescător de bovine al solicitantului, eliberată de către o organizație a crescătorilor de bovine, legal constituită, cu reprezentativitate națională sau de către o asociație a crescătorilor de bovine, legal constituită, afiliată la o organizație a crescătorilor de bovine cu reprezentativitate națională. Adeverința se eliberează gratuit, indiferent dacă solicitantul este membru sau nu al organizației/asociației respective.
Cuantumul primelor pentru anul 2013 se stabilește de către MADR, după data de 1 martie 2014, în baza situației centralizatoare întocmite de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, cu efectivele de bovine și cantitățile de lapte livrate și/sau vândute direct în anul de cotă 2012-2013 eligibile.
Notă: Orice cerere de solicitare a primelor pentru schemele de plăți naționale directe complementare poate fi retrasă în scris de către solicitant în orice moment, cu excepția cazurilor în care Agenția a notificat deja solicitantul asupra unor nereguli identificate în urma verificărilor administrative efectuate.

Informații suplimentare:

Organizațiile/asociațiile crescătorilor de bovine, legal constituite, care eliberează adeverința prin care se recunoaște statutul de crescător de bovine al solicitantului, trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

– sunt funcționale, conform bilanțului contabil anual depus pentru anul anterior solicitării primei;
– sunt organizații ale crescătorilor de bovine cu reprezentativitate națională sau sunt afiliate la o organizație a crescătorilor de bovine organizată la nivel național.

Organizațiile abilitate să emită aceste adeverințe crescătorilor de bovine, legal constituite, cu reprezentativitate națională, depun la centrul județean al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, respectiv al municipiului București, pe raza căruia au înregistrat sediul social, în termen de 3 zile lucrătoare de la publicarea OMADR nr. 920 / 2013 în copie și în original, în vederea verificării conformității, următoarele documente:
– lista membrilor, din care să reiasă că reprezintă 50% +1 din județele țării sau acreditarea pentru înființarea și menținerea Registrului genealogic al unei rase de bovine;
– certificatul de înregistrare fiscală;
-bilanțul contabil anual pentru anul anterior solicitării primei, depus și înregistrat la administrația financiară.

Asociațiile afiliate la o organizație cu reprezentativitate națională, abilitată să emită adeverințe crescătorilor de bovine, depun la centrul județean al APIA, respectiv al municipiului București, pe raza căruia au înregistrat sediul social, în termen de 3 zile lucrătoare de la publicarea OMADR nr.920 / 2013 în copie și în original, în vederea verificării conformității, următoarele documente:
– adeverință eliberată de organizația crescătorilor de bovine cu reprezentativitate națională din care să reiasă afilierea asociației;
– certificatul de înregistrare fiscală;
-bilanțul contabil anual pentru anul anterior solicitării primei, depus și înregistrat la administrația financiară.

După expirarea termenului de 3 zile lucrătoare de la publicarea prezentului ordin (prevăzut în OMADR nr. 920 /2013 Art.8, alin. (2) și (3)), Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură afișează pe site-ul propriu, lista cu organizațiile crescătorilor de bovine cu reprezentativitate națională și asociațiile crescătorilor de bovine legal constituite afiliate la o organizație a crescătorilor de bovine cu reprezentativitate națională, care îndeplinesc condițiile mai sus menționate.

APIA verifică administrativ, conform procedurii elaborate, în Baza Națională de date a ANSVSA, îndeplinirea condițiilor de eligibilitate prevăzute în OMADR nr.920/2013, Art.3 alin. (1) lit.a) și Art. 4.

DIRECTOR EXECUTIV
Marinela DINULESCU

Responsabil Relații Publice și Comunicare
Alina Elisabeta POPA

Comentariile sunt inchise.