ANAF – Comunicat de presa

Media 4:51 pm - 18 iunie, 2013 Comentariile sunt închise pentru ANAF – Comunicat de presa

Agenția Națională de Administrare Fiscală a elaborat următorul proiect de act normativ:

Proiect de Ordin pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.1950/2012 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă

Prin Legea nr.168/2013 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, au fost introduse prevederi referitoare la consolidarea veniturilor și cheltuielilor sediilor permanente ale aceleiași persoane juridice străine care își desfășoară activitatea în România.
Astfel, persoana juridică străină care își desfășoară activitatea prin intermediul mai multor sedii permanente în România are obligația să stabilească unul dintre aceste sedii ca sediu permanent desemnat pentru îndeplinirea obligațiilor care îi revin. Sediile permanente care aplică dispozițiile art.29^1 alin.(1) din Codul fiscal, închid perioada impozabilă până la data de 30 iunie 2013 inclusiv.
Calculul, plata și declararea impozitului pe profit datorat pentru profitul impozabil obținut de fiecare sediu permanent în perioada 1 ianuarie 2013 – 30 iunie 2013 se efectuează până la 25 iulie 2013 inclusiv, prin excepție de la prevederile art.34 și 35.
În sensul modificărilor legislative sus menționate, se impune adaptarea corespunzătoare a modelului și conținutului formularului 101 „Declarație privind impozitul pe profit”, precum și a instrucțiunilor de completare a acestuia.
Astfel, în conținutul formularului se introduce rubrica “Perioada” care se va completa pentru anul 2013, în cazul persoanelor juridice care își desfășoară activitatea prin mai multe sedii permanente, astfel: 01.01 – 30.06 pentru sediile permanente care închid perioada impozabilă la 30 iunie 2013 și depun formularul până la data de 25 iulie 2013 și respectiv 01.07-31.12 în cazul sediului permanent desemnat, pentru perioada impozabilă 1 iulie – 31 decembrie 2013.
Totodată, în vederea identificării situațiilor prevăzute la Titlul IV^1 din Codul fiscal, pentru necesități de administrare, rubrica se va completa și de către:
– persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit care la data de 31 decembrie 2012 au îndeplinit condițiile prevăzute la art.112^1 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și începând cu 1 februarie 2013 au fost obligate la plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, iar în cursul anului devin plătitoare de impozit pe profit, potrivit art.112^6 din Codul fiscal;
– de către contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care în cursul anului încep să desfășoare activități de natura celor prevăzute la art.112^2 alin.(6) și devin plătitori de impozit pe profit.
Prin prezentul proiect de ordin, se propune înlocuirea Anexei nr.2 „Declarație privind impozitul pe profit”, modificarea și completarea Anexei nr.7 “Instrucțiuni de completare a formularului 101”, la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.1950/2012 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă, cu modificările și completările ulterioare.
*
* *
Proiectele de acte normative, inițiate de ANAF, sunt făcute publice pe site-ul instituției la adresa www.anaf.ro, domeniul Legislatie/ Transparența decizională. De asemenea, acestea pot fi consultate la Direcția de Comunicare, Relații Publice și Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor nr.17, sector 5, București.
Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris la Directia de Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media – cu mențiunea “Conf.Legii nr.52/2003”, la următoarele adrese:
• Prin scrisori la adresa poștală: Agenția Națională de Administrare Fiscală, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 – la Direcția de Comunicare, Relații Publice și Mass-Media;
• Electronic la adresa de mail: relatiipublice.anaf@mfinante.ro
• Prin fax la numarul: 021-319.98.57.

Pentru a avea acces la informațiile de presa privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în Agenția Națională de Administrare Fiscală, se poate accesa domeniul Informații / Comunicate și informații de presă aflat pe site-ul instituției.
DIRECȚIA DE COMUNICARE, RELAȚII PUBLICE ȘI MASS-MEDIA

Comentariile sunt inchise.