30 mai 2013, termen limita pentru depunerea situatiilor financiare anuale

Media 11:00 pm - 22 mai, 2013 Comentariile sunt închise pentru 30 mai 2013, termen limita pentru depunerea situatiilor financiare anuale

Direcția Generală a Finanțelor Publice Calarasi, reamintește contribuabililor că până la data de 30 mai 2013 inclusiv, trebuie depuse la administratiile finantelor publice teritoriale, Situațiile financiare anuale pentru anul 2012.
Au această obligație societățile comerciale, societățile/companiile naționale, regiile autonome, institutele naționale de cercetare-dezvoltare pentru exercițiul financiar 2012.
Obligația este reglementată prin Ordinul ministrului Finanțelor Publice nr. 40/2013 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 din 21 ianuarie 2013.
Entitățile care la data bilanțului depășesc limitele a două dintre cele 3 criterii de mărime prevăzute de Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, si anume:
– total active: 3.650.000 euro;
– cifra de afaceri netă: 7.300.000 euro;
– număr mediu salariați: 50,
întocmesc situații financiare anuale care cuprind:
– bilanț (cod 10);
– cont de profit și pierdere (cod 20);
– date informative (cod 30);
– situația activelor imobilizate (cod 40);
– situația modificărilor capitalului propriu;
– situația fluxurilor de numerar;
– note explicative la situațiile financiare anuale.
Entitățile care la data bilanțului nu depășesc limitele a două dintre criteriile de mărime menționate mai sus întocmesc situații financiare anuale prescurtate care cuprind:
– bilanț prescurtat (cod 10);
– cont de profit și pierdere (cod 20);
– date informative (cod 30);
– situația activelor imobilizate (cod 40);
– note explicative la situațiile financiare anuale prescurtate.
Situațiile financiare anuale vor fi însoțite de raportul administratorilor, raportul cenzorilor, raportul auditorilor financiari, după caz, de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii, precum si de o declarație a administratorilor prin care își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale.
Persoanele care în exercițiul financiar precedent au înregistrat cifra de afaceri netă sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro și totalul activelor sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro pot opta pentru sistemul simplificat de contabilitate. Aceste persoane au obligația să întocmească și să depună situații financiare anuale simplificate la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, care cuprind:
– bilanț simplificat (cod 10);
– cont de profit și pierdere simplificat (cod 20).
– date informative (cod 30) ;
– situația activelor imobilizate (cod 40).
Situațiile financiare simplificate vor fi însoțite de raportul administratorilor și de o declarație scrisă de asumare a răspunderii conducerii persoanei pentru întocmirea acestora în conformitate cu sistemul simplificat de contabilitate.
Entitățile pot depune situațiile financiare anuale și documentele cerute de lege, în format hârtie și în format electronic la registratura unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau la oficiile poștale, prin scrisori cu valoare declarată, ori numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având atașată o semnătură electronică extinsă.
Formatul electronic al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale simplificate, generat prin programele de asistență, constă într-un fișier PDF având atașat un fișier xml și un fișier cu extensia zip. Fișierul cu extensia zip va conține documentele cerute de lege scanate alb-negru, lizibil, și cu o rezoluție care să permită încadrarea în limita a 10 MB a fișierului PDF la care este atașat fișierul zip.
Programele de asistenta pentru intocmirea situatiilor financiare anuale se pot descarca de pe website-ul ANAF, sectiunea Declaratii electronice/ Descarcare declaratii/Situatii financiare anuale.

COMPARTIMENTUL DE PRESA

Comentariile sunt inchise.